На основу члана 12.и 22. Закона о удружењима (“Службени гласник РС“,бр.51/09) и члана 17. Статута Удружења струковних медицинских радиолога Војводине , на Скупштини Удружења у Новом Саду, 17.05.2023.године усвојен је нови


С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА СТРУКОВНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАДИОЛОГА ВОЈВОДИНЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБE

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење струковних медицинских радиолога Војводине(у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино, недобитно, нестраначко, струковно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области здравствене заштите, а посебно у области радиологије, радиотерапије и нуклеарне медицине.

Циљеви и задаци

Члан 2.

Циљеви и задаци удружења су:
– развијање и унапређивање односа у области здравствене заштите, а посебно у области радиологије, радиотерапије и нуклеарне медицине;
– унапређење стручног рада у оквиру радиолошке дијагностике, радиотерапије и нуклеарне медицине;
– размена искустава и стручно усавршавање чланова Удружења.

Члан 3.

Циљеви утврђени претходним чланом овог Статута остварују се реализацијом следећих програмских задатака и активности:
– организовањем семинара и других облика стручног усавршавања;
– унапређењем јединственог положаја сртуковних медицинских радиолога и постизањем јединствених услова њихове безбедности и заштите на раду;
– залагањем за постизање јединственог положаја и начина школовања као и каснијег стручног усавршавања струковних медицинских радиолога, кроз сарадњу и заједничко деловање са здравственим установама и другим организацијама и удружењима здравствених радника;
– укључивањем својих чланова у стручне асоцијације у земљи и иностранству;
– придржавањем и поштовањем начела медицинске етике од стране чланова удружења, као и сталним развијањем угледа, достојанства и одговорности свог позива и предузимањем одговарајућих мера у случајевима кршења ових начела.

Члан 4.

Конкретна реализација задатака и активности из претходног члана овог Статута,утврђује се годишњим и периодичним програмима, плановима и другим пројектима Удружења.

Назив и седиште

Члан 5.

Назив Удружења је:УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАДИОЛОГА ВОЈВОДИНЕ.
Седиште Удружења је у Новом Саду, у Клиничком Центру Војводине, улица Хајдук Вељкова 1-9.
Удружење остварује своју делатност на територији Републике Србије.
Уписом у регистар код надлежног органа, Удружење има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које проистичу из закона и овог Статута.

ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Услови и начин учланавања и престанка чланства

Члан 6.

Члан Удружења може бити струковни медицински радиолог, радиолошки техничар, техничар нуклеарне медицине, техничар радиологије и свако друго заинтересовано пунолетно физичко лице које прихвата циљеве и Статут Удружења и поднесе писмену пријаву за учлањење Извршном одбору Удружења.


Члан 7.

Одлуку о пријему у чланство дoноси Извршни одбор Удружења и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Удружење води евиденцију о својим члановима.

Члан 8.

Чланство у Удружењу престаје:
– својевољним иступањем из Удружења давањем писмене изјаве о иступању
– смрћу члана
– искључењем из Удружења због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Извршни одбор.
Пре доношења одлуке о искључењу из става 2, али не са 3, члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је покренута иницијатива за доношење одлуке о његовом искључењу из Удружења.
Против одлуке Извршног одбора о искључењу, члан може изјавити жалбу Скупштини Удружења, у року од 15 дана од пријема писменог решења о искључењу.
Одлука Скупштине Удружења је коначна.

Права, обавезе и одговорности чланства

Члан 9.

Учлањењем у Удружење члан прихвата Статут Удружења, његове циљеве и задатке и стиче право да:
– равноправно са другим члановима учествује у раду и остваривању циљева Удружења и реализацији његових задатака и активности;
– непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
– бира и буде биран у органе, радна тела и делегације Удружења;
– буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења и његових органа и тела;
– покреће питања рада, одговорности, поверења и разрешења изабраних чланова органа Удружења и његових представника у другим организацијама и савезима у које је Удружење учлањено.

Члана 10.

Члан Удружења има обавезе:
– да се придржава одредаба Статута Удружења;
– да активно доприноси остваривању циљева Удружења;
– да у складу са интересовањем, учествује у активностима Удружења и реализацији његових програмских задатака;
– да редовно плаћа чланарину Удружења;
– да савесно извршава дужности на које је изабран или именован од органа Удружења и обавља друге послове и задатке које му повери Скупштина и Извршни одбор Удружења, у складу са Статуом;
– доприноси укупном развоју Удружења, његовој афирмацији и подизању његовог угледа у јавности.

Члан 11.

Висину појединачног годишњег износа чланарине из члана 10.,
став 2., али не ја 4 овог Статута, утврђује Скупштина, а начин њеног прикупљања и евидентирања утврђује Извршни одбор, у складу са позитивним прописима и овим Статутом

Члан 12.

За постигнуте резултате у остваривању програмских циљева и задатака и за допринос развоју радиологије, радиотерапије и нуклеарне медицине Удружење додељује признања.
Одлуку о додели признања Удружењу доноси Извршни одбор.

Члан 13.

Чланови Удружења управљају Удружењем непосредно и преко својих изабраних именованих представника у органима Удружења.
Органи Удружења су: Скупштина, Извршни одбор и Надзорни одбор.

Члан 14.

У Удружењу делују секције из области радиолошке дијагностике, радиотерапије и нуклеарне медицине.
Чланови у оквиру секције бирају руководиоца секције и секретаријат на четири године, који усмеравају и координирају рад секције.
Мандат руководиоца секције и чланова секретаријата траје четири године, највише два пута узастопно.
Секције немају својство правног лица.

Члан 15.

Ради што ефикаснијег остваривања програмских циљева и задатака и што непосреднијег остваривања права и обавеза утврђених Статутом, чланови Удружења се организују у регионалне подружнице на територијалном принципу.
У оквиру подружнице, чланови бирају председника и секретаријат од пет чланова, који усмеравају и координирају рад подружнице на терену.
Мандат председника подружнице и чланова секретаријата траје четири године, највише два пута узастопно.
Подружнице немају својство правног лица.

Скупштина

Члан 16.

Скупштина је највиши орган Удружења.
Скупштину Удружења чини 100 чланова.
Седнице Скупштине се одржавају по потреби, а најмање једанпут годишње.
Седницу Скупштине сазива председник Извршног одбора, на основу закључка Извршног одбора, писменим обавештењем о месту и времену одржавања седнице и предлогом дневног реда.
Седницу Скупштине отвара председник Извршног одбора, а седницом Скупштине председава радно председништво од три члана, које на предлог Извршног одбора бира Скупштина на почетку седнице Скупштина пуноправно ради и одлучује, ако седници присуствује више од половине њених чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Одлуку о доношењу, изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења, Скупштина доноси двотрећинском већином гласова присутних чланова.
О раду седнице Скупштине води се записник у који се обавезно уносе одлуке и закључци донети на седници.
Записник потписују: председавајући радног председништва, записничар и два оверача записника.
Ближе одређење начина рада и одлучивања на седницама Скупштине утврђује се Пословником о раду Скупштине.

Члан 17.

Скупштина:

– доноси Статут Удружења и његове измене и допуне;
– доноси пословник о раду Скупштине;
– доноси план и програм рада Удружења;
– доноси друге опште акте Удружења;
– разматра и усваја извештај Извршног одбора о раду и активностима Удружења;
– разматра и усваја финасијски план и финансијски извештај;
– разматра и усваја извештај Надзорног одбора;
– одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
– одлучује о удруживању у савезе у друге асоцијације у земљи и иностранству и бира представнике Удружења у тим савезима и асоцијацијама;
– бира и разрешава чланове Извршног и Надзорног одбора;
– одлучује о стицању и отуђењу непокретности у власништву Удружења;
– доноси одлуку о образовању подружница, секција, актива или сличних огранака, који немају својство правног лица;
– доноси одлуку о износу чланарине Удружења;
– установљава признања Удружења и утврђује критеријуме за њихову доделу;
– доноси одлуку у обављању привредних или других делатности којима се остварују циљеви Удружења утврђени овим Статуом, у складу са законом;
– одлучује о молбама, приговорима и жалбама и доноси коначну одлуку о искључењу из чланства Удружења.
Део овлашћења из своје надлежности, Скупштина може својом одлуком пренети на Извршни одбор, ако та овлашћења нису законом изричито стављена у надлежности Скупштини.

Извршни одбор

Члан 18

Извршни одбор је извршни орган Скупштине Удружења, који се стара о остваривању циљева и задатака Удружења утврђених овим Статутом.
Извршни одбор има 15 + 1 члана које бира и опозива Скупштина.
Извршни одбор бира председника и заменика председника из реда својих чланова.
Мандат чланова Извршног одбора траје четири године. Исти члан може бити биран највише два пута узастопно.

Члан 19.

Извршни одбор одржава седнице по указаној потреби, а најмање једанпут годишње.
Седнице Извршног одбора сазива председник, а у случају његове спречености, седницу може сазвати заменик председника.
Извршни одбор пуноправно одлучује, ако седници присуствује најмање 8 чланова, а за доношење пуноважних одлука потребна је проста већина.
Извршни одбор може именовати комисије или друга стална или привремена радна тела и тимове за поједина питања из области деловања Удружења.

Члан 20.

Извршни одбор:

– извршава и спроводи одлуке и закључке Скупштине;
– бира и разрешава председника Извршног одбора, који је уједно председник и заступник Удружења и заменика председника;
– руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева и задатака утврђених Статуом и планским документима Удружења;
– обезбеђује потребне организационе, кадровске, стручне и материјалне услове за ефикасно остваривање циљева и задатака утврђених Статуом;
– припрема и утврђује предлоге одлука и других програмских, планских, развојних, извештајних и других докумената и аката за седнице Скупштине и доноси оперативне планове за њихово извршавање;
– одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом, или на предлог најмање пет чланова Удружења припрема предлог измена и допуна који подноси Скупштини на одлучивање;
– доноси финансијске одлуке;
– одлучује о пријему чланова у Удружење;
– одлучује о искључењу чланова из Удружења у првом степену;
– разматра актуелне предлоге и иницијативе чланства;
– остварује сарадњу са државним органима, органима локалне самоуправе, здравстеним установама и другим институцијама надлежним за област у којој Удружење остварује своје циљеве и задатке;
– утврђује начин прикупљања и евидентирања чланарине;
– организује трибине, радионице, стручна предавања, саветовања и друге скупове и облике деловања ради остваривања циљева и програмских активности Удружења;
– стара се о заштити и безбедности имовине Удружења, архивске и друге документације;
– одлучује о стицању, коришћењу и отуђењу покретне имовине Удружења;
– одлучује о покретању поступка за накнаду штете причињене Удружењу и по потреби одређује посебног заступника Удружења у том поступку;
– доноси одлуку о именовању секретара и о повременом или сталном радном ангажовању појединих стручних лица за потребе Удружења;
– образује своје комисије, радне тимове и друга радна тела, именује разрешава њихове чланове, утврђује им делокруг рада, рокове извршења задатака, разматра њихове предлоге, мишљења и извештаје о раду;
– доноси одлуке о додели признања Удружења и покреће иницијативе и предлоге за доделу признања које додељују други органи, институције, организације и савези;
– одлучује о другим питањима за која нису законом или Статутом изричито овлашћени други органи Удружења, за која га овласти Скупштина.
– Члан Извршног одбора који не присуствује 3 седнице Извршног одбора биће трајно замењен.

– Чланови Извршног одбора су струковни медицински радиолози.

Председник Извршног одбора

(заступник удружења)

Члан 21.

Председник Извршног одбора је уједно председник Удружења, који представља Удружење у земљи и иностранству, заступа га у правном промету и има права, дужности и одговорности финансијског налогодавца, у складу са законом, овим Статуом и одлукама органа Удружења. Председник удружења мора бити Струковни медицински радиолог.
Заменик председника Извршног одбора је уједно заменик председника Удружења, који у случају спречености председника и у његовом одсуству, предстаља Удружење у земљи и иностранству и заступа Удружење у правном промету и потписује финансијска и новчана документа у име Удружења, у складу са законом, овим Статутом и одлукама органа Удружења.

Члан 22.

Председник и заменик председника за свој рад одговарају Извршном одбору и Скупштини Удружења.
Мандат председника и заменика председника траје четири године.
Исто лице може бити бирано највише два пута узастопно (уколико Скупштина не одлучи другачије).

Члан 23.

Председник, поред права, дужности и одговорности из члана 21., став 1. Овог Статута обавља и следеће дужности:
– стара се о поштовању законитости у раду Удружења и његових органа и тела;
– сазива седнице Скупштине и Извршног одбора и предлаже њихов дневни ред;
– председава седницама Извршног одбора;
– потписује акте које доноси Скупштина и Извршни одбор;
– координира рад органа Удружења и њихових радних тела у остваривању циљева и задатка Удружења и стара се о извршавању одлука Скупштине и Извршног одбора;
– обавештава јавност о раду Удружења.
Заменик председника замењује председника у случајевима његове одсутности или спречености и по том основу, уместо њега, поред овлашћења из члана 21.,став 2., овог Статута, обавља и дужности из предходног става овог члана.

Надзорни одбор

Члан 24.

Надзорни одбор врши надзор и контролу финансијског пословања Удружења и контролу законитости располагања материјалним и финансијским средствима Удружења.
О извршеном надзору и контроли, Надзорни одбор подноси извештај Скупштини најмање једанпут годишње.
О уоченим неправилностима, Надзорни одбор, без одлагања извештава Извршни одбор.

Члан 25.

Надзорни одбор има пет чланова, које бира и разрешава Скупштина.
Надзорни одбор бира председника Надзорног одбора из свог састава.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године. Исти члан може бити биран највише два пута узастопно.
Члан Надзорног одбора не може бити лице које је у исто време члан Извршног одбора Удружења.

Члан 26.

Ради обављања појединих стручних, административних, општих, заједничких, техничких и других послова за потребе Удружења, може бити именован секретар Удружења.
Одлуку о именовању секретара и ангажовања других стручних лица, начину и условима њиховог ангажовања и њиховим задацима доноси

 Извршни одбор.

ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 27.

Рад Удружења и његових органа и тела је јаван.
Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, саопштења за јавност, Интернет-а, али на други примерен начин.
Планови и програми рада и годишњи извештаји о раду и активностима Удружења доступни су свим члановима приликом одржавања седница Скупштине.

Члан 28.

Удружење може, у складу са законом, издавати свој лист, периодичне публикације, билтен и остале писане и електронске садржаје, којима се чланство и шира јавност информишу о активностима Удружења и афирмишу циљеви, задаци и постигнути резултати у раду Удружења.

Члан 29.

Информације за јавност о раду Удружења и његових органа и тела, у оквиру својих надлежности утврђених овим Статутом може давати председник, односно заменик председника у случајевима предвиђеним чланом 23.,став 3. Овог Статута.

ИМОВИНА И СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 30.

Имовину Удружења чине непокретна и покретна имовина и новчана средства.
Удружење стиче имовину ради остваривања својих циљева и задатака од чланарине, добровољних прилога, донација, поклона, од котизација за семинаре и друге облике образовања из области у којима остварује циљеве, оставина, задужбина, награда за постигнуте резултате у остваривању циљева и задатака утврђених Статутом, финансијских субвенција и дотација из буџета за програме од јавног интереса, обављањем одређене привредне делатности и на други законом дозвољен начин.
Одлуку о обављању привредне или друге делатности из предходног става овог члана, којом се остварују циљеви Удружења утврђени овим Статутом и којом Удружење стиче добит у складу са законом, доноси Скупштина Удружења, а непосредно обављање ове делатности отпочиње након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката код надлежног органа-агенције.

Члан 31.

Имовина Удружења из члана 30. Овог Статута може се користити искључиво за остваривање циљева и задатака Удружења утврђених овим Статутом.

Члан 32.

Удружење уредно води документацију о свом материјално-финансијском пословању, у складу са позитивним прописима и овим Статутом.
Председник и Извршни одбор Удружења старају се о вођењу прописане евиденције из предходног става овог члана и о подношењу извештаја о стању у овој области Скупштини и чланству.
За обављање стручних књиговодствено-рачуноводствених послова за потребе Удружења ангажује се стручно лице или агенција са прописаном лиценцом за рад на овим пословима.

ЈАВНА ОБЕЛЕЖЈА УДРУЖЕЊА

Члан 33.

Јавна обележја Удружења су знак, печат и штамбиљ.
Извршни одбор прописује начин употребе и коришћења знака, печата и штамбиља Удружења.

Члан 34.

Знак Удружења представља рендгенску цев шему атома који кружи око те цеви.
Печат Удружења је кружног облика, са знаком Удружења у средини, око кога је ћириличним писмом исписан текст: УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАДИОЛОГА ВОЈВОДИНЕ
Штамбиљ Удружења је правоугаоног облика, на којем је један испод другог, ћириличним писмом исписан текст (одозго на доле):
„УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАДИОЛОГА ВОЈВОДИНЕ“ ; „број……….датум……20,,,године“; „Нови Сад“
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 35.

Удружење може мењати свој статус под условима и на начин утврђен законом и овим Статутом.
Одлуку о статусним променама доноси Скупштина, двотрећинском већином гласова присутних на седници Скупштине.

Члан 36.

Удружење престаје са радом:
– одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења;
– у другим случајевима предвиђеним законом.
Одлуку о престанку рада Удружења, доноси Скупштина двотрећинском већином гласова присутних на седници Скупштине.

Члан 37.

У случају престанка рада, имовина Удружења преноси се на Савез здравствених радника Војводине.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

На сва питања која нису уређена овим Статутом, непосредно се примењују одредбе закона.
Тумачење овог Статута и аката органа Удружења даје Извршни одбор Удружења.
Измена и допуне овог Статута врше се Одлуком Скупштине, двотрећинском већином гласова присутних на седници Скупштине.

Члан 39.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана овере код надлежног органа-агенције.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Удружења струковних медицинских радиолога Војводине  донет 21.марта 2019. године.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
Александар Марковић
У Новом Саду,
17.05.2023. год