Na osnovu člana 12. i 22. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09) и члана 17. Statuta Udruženja strukovnih medicinskih radiologa Vojvodine, održana je izbornaskupština  Udruženja strukovnih medicinskih radiologa Vojvodine u Novom Sadu, 21.03.2019. godine .

Skupštini je prisustvovalo 61 članova, čime je ispunjen kvorum za odlučivanje u skladu sa članom 16. Statuta Udruženja.

Na početku Skupštine izglasali smo radno predsedništvo koje su sačinjavali:

 1. Aleksandar Marković
 2. Mirjana Knežević
 3. Igor Krivokapić (koji je ujedno bio i predsedavajući Skupštine)

Potom smo izglasali overivače i zapisničara:

 1. Jelena Kovačević – zapisničar
 2. Sebastijan Šafhauzer – overivač
 3. Vesna Vujanović – overivač

Dnevni red:

 1. Izveštaj o radu Udruženja od 2015 – 2019 godine
 2. Izbor izvršnog odbora
 3. Predlozi skupštine za unapređenje rada Udruženja i IO
 4. Razno

Dnevni red je stavljen na glasanje i usvojen je jednoglasno.

I Izvestaj o radu USMRV

Prezentovala Tomić Jasmina

 • Organizovana dva kongresa
 • Organizovane 4 CT škole
 • Organizovane 3 slave
 • Akreditovano i organizovano 20 kurseva i simpozijuma
 • Borba udruženja sa ministarstvom za priznavanje specijalizacije i prepoznavanje naziva Strukovni medicinski radiolog u katalogu radnih mesta
 • Iznošenje problema od prošle godine oko pripajanja našeg Udruženja, Udruženju Srbije

Aleksandar Marković izneo svoje mišljenje oko prošlogodišnjeg predloga da se Udruženje pripoji Udruženju Srbije.

Stavljeno na glasanje da se naše Udruženje, Udruženje strukovnih medicinskih radiologa Vojvodine, ugasi i sjedini sa Udruženjem radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije.

Za:0
Protiv:61
Uzdržano:0

ØStavljeno na glasanje da li da se Udruženje učlani u Evropsko udruženje radioloških tehnologa.

Za: 61
Protiv: 0
Uzdržano: 0

Nadzornom odboru prikazan završni račun za 2019 godinu, koji je jednoglasno izglasan.

II Izbor izvršnog odbora

Predloženo da se broj članova izvršnog odbora smanji sa 21 + 1 na 15 + 1. Predlog stavljen na glasanje.

Za: 45
Protiv: 15
Uzdržano: 1

Predlog usvojen dvotrećinskom većinom.

Predlozi i broj glasova za novi sastav Izvršnog odbora:

 1. Kovačević Jelena; za: 48, protiv: 0, uzdržano: 13
 2. Knežević Mirjana; za: 61, protiv: 0, uzdržano: 0
 3. Krivokapić Igor; za: 61, protiv: 0, uzdržano: 0
 4. Podunavac Milojko; za: 21, protiv: 32, uzdržano: 8
 5. Klicov Nina; za: 22, protiv: 30, uzdržano: 9
 6. Vuković Isidora; za: 60, protiv: 1, uzdržano: 0
 7. Stojanović Davor; za: 61, protiv: 0, uzdržano: 0
 8. Zejak Milan; za: 61, protiv: 0, uzdržano: 0
 9. Tomić Jasmina; za: 49, protiv: 12, uzdržano: 0
 10. Ikić Dušan; za: 61, protiv: 0, uzdržano: 0
 11. Nikolić Danijela; za: 60, protiv: 1, uzdržano: 0
 12. Ristić Tatjana; za: 47, protiv: 14, uzdržano: 0
 13. Činčurak Jarmila; za: 47, protiv: 13, uzdržano: 1
 14. Marković Aleksandar; za: 61, protiv: 0, uzdržano: 0
 15. Đorđević Dušan; za: 60, protiv: 0, uzdržano: 1
 16. Borocki Nemanja; za: 61, protiv: 0, uzdržano: 0
 17. Srdić Anica; za: 61, protiv: 0, uzdržano: 0
 18. Vasiljević Marko; za: 61, protiv: 0, uzdržano: 0

Od predloženih kolega u novi saziv Izvršnog odbora izglasani su:

 1. Kovačević Jelena – KCV
 2. Knežević Mirjana – IO Sremska Kamenica
 3. Krivokapić Igor – OB Vrbas
 4. Vuković Isidora – IZZDOV Novi Sad
 5. Stojanović Davor – UC KCV
 6. Zejak Milan – OB Sombor
 7. Tomić Jasmina – KCV
 8. Ikić Dušan – OB Sombor
 9. Nikolić Danijela – OB Vrbas
 10. Ristić Tatjana – OB Zrenjanin
 11. Činčurak Jarmila – KCV
 12. Marković Aleksandar – VMC Petrovaradin
 13. Đorđević Dušan – IPB Sremska Kamenica
 14. Borocki Nemanja – KVB Sremska Kamenica
 15. Srdić Anica – DZ Novi Kneževac
 16. Vasiljević Marko – IO Sremska Kamenica

Izglasan je i novi nadzorni odbor koji sačinjavaju sledeće kolege:

 1. Miličević Elvir
 2. Đukić Branislava
 3. Pertič Robert

Kolegama koji su bili u predhodnom sastavu izvršnog odbora a koji nisu produžili mandat uručene su zahvalnice za dosadašnji trud i zalaganje na unapređenju Udruženja.

IIIPredlozi skupštine za unapređenje rada Udruženja i IO –  Izmene pojedih članova statuta

 • Član 18:

Dosadašnji statut:  Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine Udruženja, koji se stara o ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja utvrđenih ovim Statutom.

Izvršni odbor ima 21 članova koje bira i opoziva skupština.

Izvršni odbor bira predsednika i zamenika predsednika iz reda svojih članova.

Mandat članova Izvršnog odbora traje dve godine. Isti član može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Novi statut: Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine Društva, koji se stara o ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva utvrđenih ovim Statutom.

Izvršni odbor ima 15 +1 članova koje bira i opoziva skupština.

Izvršni odbor bira predsednika i zamenika predsednika iz reda svojih članova.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četirigodine. Isti član može biti biran najviše dva puta uzastopno.

 • Član 19:

Dosadašnji statut:Izvršni odbor održava sednice po ukazanoj potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Sednice Izvršnog odbora saziva predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti, sednicu može sazvati zamenik predsednika.

Izvršni odbor punopravno odlučuje, ako sednici prisustvuje najmanje 11 članova, a za donošenje punovažnih odluka potrebna je prosta većina.

Izvršni odbor može imenovati komisije ili druga stalna ili privremena radna tela i timove za pojedina pitanje iz oblasti delovanja Udruženja

 Novi statut: : Izvršni odbor održava sednice po ukazanoj potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Sednice Izvršnog odbora saziva predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti, sednicu može sazvati zamenik predsednika.

Izvršni odbor punopravno odlučuje, ako sednici prisustvuje najmanje 8 članova, a za donošenje punovažnih odluka potrebna je prosta većina.

Izvršni odbor može imenovati komisije ili druga stalna ili privremena radna tela i timove za pojedina pitanje iz oblasti delovanja Udruženja.

Predsedavajući izborne skupštine Krivokapić Igor pročitao je i obrazložio predlog Statuta, a zatim stavio predlog Statuta na glasanje. Statut Udruženja je usvojen jednoglasno.

IV Izbor predsednika USMRV

Izvršni odbor je za predsednika predložio sledeće članove:

 1. Tomić Jasmina; za 12 glasova, protiv 0 glasova, uzdržano 2 glasa

Predsednik (zastupnik) UDRUŽENJA STRUKOVNIH MEDICINSKIH RADIOLOGA VOJVODINEje Tomić Jasminaiz Novog Sada, ulica Banjalučka 18, zaposlena u KCV Novi Sad. Koja je za podpredsednika izabrala Krivokapić Igora, a za tehničkog sekretara je imenovana Jelena Kovačević.

Zapisničar:  Jelena Kovačević

Overivači zapisnika: Vesna Vujanović

Sebastijan Šafhauzer

Predsedavajući skupštine:

Krivokapić Igor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *